W celu zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych należy wybrać jeden z poniższych sposobów:

1. Zgłosić się osobiście z dowodem tożsamoćci do siedziby firmy Conteko Sp. z o.o. ul. Woleńska 15 w Radłowie.

Jeżeli umowa będzie podpisywana w imieniu firmy prosimy pamiętać o dostarczeniu kopii następujących dokumentów:
- odpis z rejestru handlowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o numerze NIP i REGON;

lub


2. Zadzwonić do Biura Conteko Sp. z o.o. (tel. 14 678 30 28).

Osobie przyjmującej od Państwa zgłoszenie proszę podać wszystkie niezbędne dane do zawarcia umowy, tj.:
- nazwisko i imię / nazwa firmy,
- adres zameldowania / siedziby firmy,
- PESEL / NIP,
- nr dowodu osobistego,
- tel. kontaktowy,
- adres podstawienia pojemnika,
- typ pojemnika i częstotliwość wywozu odpadów (wg indywidualnych potrzeb).

Na podstawie w/w danych sporządzona zostanie umowa, którą dostarczy Państwu nasz pracownik wraz z podstawionym pojemnikiem.
Prosimy o jej podpisanie i w przypadku firm opieczętowanie oraz zwrot 1 egz. naszemu pracownikowi.

Conteko
33-130 Radłów, ul. Woleńska 15
tel. 14 6783028